mai 2018

NGO trender mai 2018

Det er flere barn nå enn noen gang tidligere som nyter godt av vaksiner. TIl tross for dette vil mer en 1 000 000 barn dø i 2018 av sykdommer som kunne vært unngått om flere land ble flinkere til å tilby vaksiner til sine innbyggere. FN arbeider nå aktivt med flere ulike programmer [...]

Effekten av bistand

Meld. St. 24 (2016–2017) Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk 4 Effekten av bistand Bistandspolitikken i OECDs medlemsland blir jevnlig gjennomgått i såkalte partnerevalueringer (peer reviews). Siste gjennomgang av Norge var i 2013, og resultatet var i tråd med tidligere gjennomganger, der Norge jevnt over får meget gode skussmål. Det fremheves [...]