Meld. St. 24 (2016–2017)

Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

4 Effekten av bistand

Bistandspolitikken i OECDs medlemsland blir jevnlig gjennomgått i såkalte partnerevalueringer (peer reviews). Siste gjennomgang av Norge var i 2013, og resultatet var i tråd med tidligere gjennomganger, der Norge jevnt over får meget gode skussmål. Det fremheves at Norge bidrar strategisk til globale utviklingsspørsmål, samtidig som vi har et klart fokus på fattigdomsbekjempelse. Norge roses for å være en generøs giver som er opptatt av å lytte til mottakernes behov og som innretter bistanden på en effektiv og god måte. Det bemerkes imidlertid at Norge i utviklingspolitikken har mange og til dels overlappende strategier. Ett av de viktigste formålene med denne meldingen til Stortinget er nettopp å gi en samlet fremstilling av norsk utviklingspolitikk, som også reflekterer endrede rammebetingelser og 2030-agendaen. Regjeringen ønsker tydeligere fokus og prioriteringer i bistanden, noe som vil gjøre måling av resultater og effekt lettere.

LES MER

Leave A Comment