«Dette er ikke bare en global helsekrise, det er også en stor krise for arbeidsmarkedet og økonomien med enorm innvirkning på folks liv», uttalte ILOs direktør Guy Ryder onsdag. Han advarte om et scenario hvor vi risikerer å miste 25 millioner arbeidsplasser i verden som følge av pandemien.

I sitt såkalte assessment paper COVID-19 and the world of work  redegjør ILO for den aktuelle situasjonen og betydningen av et organisert arbeidsliv og koordinerte, samstemte tiltak for å forebygge en langvarig ond sirkel.

Notatet som vil bli oppdatert etter hvert som nye data og informasjon foreligger, hevder at korona på lang sikt vil påvirke arbeidslivet langs tre akser: 1) Antall jobber i verden, 2) kvaliteten på jobbene, inkl. lønn og sosial sikkerhet, 3) effekten på utsatte grupper i arbeidslivet.
Utviklingen av ulike scenarioer for hvordan korona vil virke inn på brutto nasjonalprodukt skisseres sammen med konsekvensene dette har for sysselsettingen. Undersysselsetting forventes å øke parallelt med den økonomiske nedgangen, med de konsekvensene det har for arbeidstid og lønn. For mange har selvstendig sysselsetting vært en redning i krisetider, men denne muligheten begrenses nå av restriksjoner knyttet til smittefare.

Nedgang i inntekt betyr nedgang i kjøpekraft. Når etterspørselen etter varer faller, synker sysselsettingen ytterligere og økonomien rammes på alle nivå.

Også fattigdom blant de som faktisk har arbeid forventes å øke etter hvert som nedgangen i økonomien rammer de som allerede befinner seg på fattigdomsgrensen eller under. ILO beregner at antallet «arbeidende fattige» i verden vil øke betydelig, i motsetning til det opprinnelige estimatet for 2020 som var en nedgang i forhold til 2019.

I siste del av notatet foreslås tiltak for å begrense og forebygge skadevirkningene og det vises til relevante erfaringer fra ulike medlemsland.

På politisk nivå anbefaler ILO en rekke konkrete tiltak for å beskytte arbeidere, arbeidsgivere og deres familiers helse, samt ulike økonomiske støttetiltak for å styrke både tilbuds og etterspørsel.

Leave A Comment