April 2019
 • Det pågår et gigantisk prosjekt i regi av verdensbanken og FN som handler om hvordan man kan gjøre infrastruktur grønnere. Det er jo i den forbindelse ingen tvil om at transport, logistikk og bruken av disse har en enorm innvirkning på miljøet og vårt Co2 avtrykk. Et kjempeinitiativ her altså!
 • I samme ånd gjøres det enorme data kartlegginger på hvordan mennesker og våre bosettinger, spesielt med hensyn på konsentrasjon av mennesker, påvirker miljøet
 • Oppsummert for april, så er det ca 113 millioner mennesker som hver dag har for lite mat. Et vanvittig høyt tall.
 • I tillegg antas det at mer en 2 milliarder mennesker bor i områder som ikke har tilgang på verken nokk eller rent vann.
 • Kvinner lever nå enda lengre enn menn. Det er et veldig stort problem spesielt i de landene hvor menn er primær forsørger og det offentlige støtteapparatet i liten grad er tilstede og istand til å bistå de etterlatte kvinnene
 • Dagens unge må klargjøres og forberedes på å konstruere et samfunn som er bærekraftig. Det betyr utdannelse, kompetanseheving og forståelse av hva som utgjør bærekraft.
 • Det er en utbredt forståelse i internasjonale organisasjoner om at helse skal være en global rettighet og ikke et privilegium. Det vil være en kjempeutfordring da veldig få land er istand til å ta den investeringen som er nødvendig.
 • I underutviklede land er mellom 4 og 5 av 10 kvinner i relasjoner hvor de ikke bestemmer over sin egen kropp eller seksualitet. Det er vanskelig å se for seg hvordan denne utfordringen skal møtes og løses.
 • Kvinner og deres utgangspunkt, må i langt større grad hensyntas i forbindelse med beslutninger som skal gjøres angående fredsbevarende operasjoner. Med det menes; FN kan ikke ukritisk gå inn å forsvare en “status quo” som i utgangspunktet er diskriminerende.
 • Det påstås at debattklimaet forbundet med migrasjon og innvandring, aldri har vært tøffere og værre enn hva det er i dag. Som viser at politikere og media ikke evner å adressere de problemene som oppfattes forbundet med innvandring og migrasjon.
 • Som takk til vaksinemotstandere over hele verden, er en ny meslingepidemi i ferd med å utvikles seg til en pandemi. Det er veldig mange som vil dø av meslinger fremover, helt unødvendig
 • Gjeldssituasjonen for de minst utviklede landene er uhåndterlig og uheldig. Det er denne gjeldssituasjonen som danner grobunn for veldig mange av de miljøskandalene vi ser nå. Plastikk i verdenshavene f eks er den direkte konsekvens av at fattig land tvinges til å ta i mot plastavfall for resirkulering, det som da ikke blir resirkulert går rett i sjøen.
 • Brannen i notre dame satte i gang en “whataboutism” reaksjon med få sidestykker. Det er en uholdbar og fordummende diskusjon. Skal alle regnestykker sette opp mot fattige, stopper verden opp og ingenting blir noen gang gjort igjen.

Leave A Comment