Noria har økt overhead kostnaden i driften i første kvartal 2018. Det skjer i forbindelse med kursing av generalsekretær. Kurset går over 1 år og forventer å gjøre foreningen bedre rustet til forhold til de utfordringene foreningen forventer å stå overfor i fremtiden. Utover det går I overkant av 60% av de samlede inntektene går til informasjonsarbeid om ulike konflikter og prosjekter, slik vedtektene i NORIA forespeiler. Ytterligere 15 % av inntektene går til direkte prosjektstøtte, i tilfeller der det er praktiske gjennomførbart.

Så til tross for noe økt overheadkostnad går fortsatt mer enn 75% av de innsamlede midlene til vedtektsfestede formål.

Ek situasjonen er uendret sist år, det er ikke foretatt investeringer i særlig grad, utover økt kompetanse. Gjeldsgraden er uendret, foreningen har pr i dag ingen kortsiktig eller langsiktig gjeld. I forhold til næringen som helhet, fremstår NORIA som å ha et solid økonomisk fundament.

Leave A Comment